Welkom op de site van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal SWF

twitter.jpg  facebook.jpg  Zie onze standpunten op Facebook en Twitter! 


peterweb.jpgWelkom op de site van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal


Wij bedrijven onafhankelijke pragmatische, niet-provinciale of haagse,  politiek op maat.  Onze politiek is gebonden aan de belangen van de inwoners van Súdwest-Fryslân waardoor zij hun eigen leef-, woon- en werkomgeving daadwerkelijk kunnen beïnvloeden. Wij inspireren, dagen uit, en bewerkstelligen interactie gericht op samenwerking. Wij generen enthousiasme en willen onze gemeente bloeiend maken.
 
Lees verder...   
Peter Walinga fractievoorzitter

14-09-2017  
Bolsward tast in het duister
Bolsward- De winkeliers in Bolsward buigen zich op dit moment over de bogen voor de verlichting die, nu het al vroeger donker wordt,  de stadsgrachten feeëriek zouden moeten verlichten.  Momenteel  hangt  nog duisternis over de wateren van de stadsgrachten. Oorzaak  is gelegen in de herinrichting van de Appelmarkt die kennelijk ook gepaard  moet gaan met nieuwe verlichtingsbogen. Maar volgens veel  middenstanders  zijn de huidige bogen nog lang niet afgeschreven en kunnen nog prima  de sfeer boven de stadsgrachten bepalen.   Daarnaast zou er door de gemeente geen geld  onnodig over de balk worden gesmeten. Boze stemmen beweren: dat  de geplande  ‘Inspraak meeting ’ een hoog  democratisch schijn gehalte had want de keuze voor de nieuwe verlichtingsbogen zou  al vooraf, binnen de krochten van het Sneker gemeentehuis,  zijn gemaakt,  Om de middeleeuwse duisternis boven de stadsgrachten  te verdrijven is het voor het  gemeentebestuur misschien wijs  om terug te grijpen naar de beginselen van ‘de Verlichting’ : ‘democratie is de wil van het volk’,  maar in Bolsward moeten  ze  vaak stomverbaasd  in de krant lezen wat ze nu weer willen! In dit geval geen vleermuis maar nieuwe verlichtingsbogen.
 
Peter Walinga, fractievoorzitter GBTL

sfeer.jpg
Foto: Bolswarder Nieuwsblad

29-08-
2017
Geen winstbejag over de ruggen van onze ouderen
Voor veel bestuurders en politici is nieuwbouw de oplossing voor ouderen. Men kan dan op maat bouwen en experimenteren met nieuwe technische snufjes. En natuurlijk mag dat wat kosten. Maar is dat wel de toekomst? Er is een minder kostbaar alternatief. Beter voor de budgetten en nog beter voor de ouderen, met name  op het platteland van Súdwest-Fryslân. 
Wat de samenleving nodig heeft, is een nieuwe beschutte woonvorm voor ouderen. Met burgers die zich met elkaar daarvoor sterk maken. Winst maken op investeringen is daarbij niet het uitgangspunt. Een nieuw initiatief gepresenteerd aan de vaste Kamercommissie WVC met het rapport  ‘Zorg voor verandering, de werkvloer spreekt’ gaat daarvan uit en is sterk gericht op de menselijke maat van allen en het welzijn van de lokale omgeving. Samen met oudere burgers kunnen juist nu in bestaande gebouwen goedkopere initiatieven tot stand gebracht worden. Veelal met  huren onder de huurtoeslaggrens, zodat de grootste groep ouderen in de samenleving daarin kan wonen. Eenvoudig van opzet, gebaseerd op win-win-oplossingen met deelname van de lokale omgeving. Zonder management- en overheadkosten en met thuiszorg en ondersteuning aan huis. Precies zoals de overheid dat wenst.
De noodzaak van nieuwbouw moet burgers niet aangepraat worden. Investeerders en bestuurders richten zich op geld verdienen aan rijkere ouderen.  Burgers  moeten niet te snel  geloven dat de gebouwen zo verouderd zijn dat ze er niet meer in kunnen wonen. Verbouwingen kosten geld. Maar niet de miljoenen van nieuwbouw.  Pijnlijk voorbeeld is het verzorgingshuis in Ternaard. Sluiting dreigt terwijl de ouderen er naar tevredenheid wonen. Lokale wensen en initiatieven moeten serieuzer worden genomen.
De ouderenzorg kraakt in haar voegen. Nieuwe lokale initiatieven moeten kans van slagen krijgen met druk vanuit de burgerij.  Zeker als de overkoepelende organisatie van ondernemers in de zorg  aangeeft dat 200 verzorgingshuizen in Nederland moeten sluiten.
Met de doorstart van oude tehuizen gaat er geen woonvorm verloren. Beschut wonen met thuiszorg blijft dan in de toekomst voor de grootste groep ouderen mogelijk. Deze oplossing strookt ook met de ideeën van de overheid omdat het veel goedkoper is.
Het welzijn van ouderen is geen spel. Het systeem kraakt in zijn voegen. Bestuurders en investeerders piepen en miauwen om hun zin te krijgen, maar de burger thuis zegt al lang dat het genoeg is geweest. Geen afbraak, maar aanpassen. Dat is de toekomst voor ouderen in Súdwest-Fryslân.
Peter Walinga, fractievoorzitter GBTL


15-08-2017
Carla Hoek stapt over van SP naar fractie GBTL
Raadslid Carla van der Hoek van de SP stapt per direct over naar de fractie van
Gemeente Belangen Totaal Lokaal. Reden voor haar overstap is het lokale karakter
van GBTL. “Besluiten worden per onderwerp bekeken en niet gelegd langs de
meetlat van een landelijk beleid”. Met de komst van Carla heeft GBTL nu vijf zetels
in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.
De wens van Carla van der Hoek om over te stappen was voor GBTL een aangename
verrassing. Ze licht haar overstap als volgt toe “ in de afgelopen jaren is gebleken dat
mijn standpunten en die van GBTL heel vaak overeen kwamen. Verschil is alleen dat
bij GBTL de besluiten per onderwerp bekeken worden en niet moeten worden
afgestemd met het beleid van een grote landelijke partij. En dat de mensen van GBTL
veel meer uit de hele gemeente komen. Ik denk dat ik hier beter mijn stelling
“iedereen doet mee en is even belangrijk” beter waar kan maken”. Omdat Carla haar
eigen beleid bij GBTL voortzet, vond ze het logisch om haar zetel mee te nemen.
Daarmee staat GBTL op een gedeelde derde plaats in de raad. 


carlahoek.jpg Carla Hoek

01-07-2017
Kees Alberts: Burger niet altijd voorop in huidig bureaucratisch systeeem
"Over het functioneren van de Gemeente kan ik wel wat vertellen uit hoofde van de functies die ik in Heeg mag bekleden. Er is nogal wat veranderd sinds we gefuseerd zijn tot één grote gemeente. Van hetgeen men tijdens de fusiebijeenkomsten zo stellig beloofde -dat de afstand tussen bestuur en burger en tussen ambtelijke organisatie en burger hetzelde zou blijven- is absoluut niets terecht gekomen. Het is te vaak een bureaucratisch systeem waarin de burger niet altijd voorop staat.

Aan de andere kant op het niveau van het dagelijks leven in stad of dorp: wanneer een losse straattegel ligt of wanneer er een onveilige of vervelende situatie is, dan heeft de gemeente een heel goed systeem van dorps- en wijkteams paraat om dat snel aan te pakken, daarvoor dan wel weer alle lof. Maar heb je het over visie en uitvoering van projecten, pro-actief handelen en communiceren naar ondernemers met plannen of actief klaarstaan om problemen vlot te trekken, dan is dat -voorzover ik er mee te maken heb-  écht onvoldoende.

Als voorbeelden noem ik vergunningverleningen, het traject van herinrichting van het Waterfront Heeg, het project jachthaven Foekema. Het zou allemaal veel efficiënter, vlotter en prettiger kunnen als de afstand tussen de ambtelijke molen en burgers kleiner zou zijn. Net als vroeger, vóór de fusie want we hebben in die jaren in een eendrachtinge samenwerking en in betrekkelijk weinig tijd hele grootse en mooie plannen en projecten voor elkaar gekregen in Heeg. Kijk maar naar het watersportgebonden bedrijventerrein 'de Skou', waar wij als plaatseliljke ondernemers zelf 35 ha. bedrijventerrein ontwikkelden, waar nu prachtige bedrijven gevestigd zijn met heel veel werkgelegeheid."
uit: 'Groot Sneek'

kees.jpg
foto: 'Groot Sneek'

06-06-2017
Twee miljoen voor fiets- wandelpad Bolsward
GemeenteBelangen Totaal-Lokaal(GBTL) wil een deel van het positieve saldo van 7,5 miljoen euro op de gemeente-begroting aanwenden voor een fiets- wandelverbinding van hoge landschappelijke kwaliteit langs de Sneeker trekvaart richting de 'Lytse Marren'. Al twintig jaar is er 'gevochten' voor het Lytse Marrenplan dat aanvankelijk door PvdA Bolsward werd geïntroduceerd. Dit plan voorzag ook in een fiets- wandelpad richting de 'Lytse Marren' maar de landerijen, en daarmee bijna het hele 'Lytse Marrenplan', zijn vorig jaar door de gemeente verkocht.

Een motie van GBTL, ondersteund door o.a. de PvdA (door inzet m.n. van Tonny de Vries), heeft er op het allerlaatste moment voor gezorgd dat een hectare werd uitgesloten van verkoop en dat er zakelijke rechten werden gevestigd op de te verkopen grond voor een openbaar pad langs de Sneeker Trekvaart.

"Het geld moet worden aangewend om jaren geleden besluiten en daarmee gewekte verwachtingen bij de inwoners van Bolsward, in te lossen. Wij willen 2 miljoen reserveren voor de aanleg en willen daarbij ook een zwemgelegenheid voor de jeugd realiseren want die moeten nu nog in de stadsgrachten zwemmen. Dan wordt er uiteindelijk toch nog een 'Lyts' Lytse Marrenplan ten zuiden van Bolsward gerealiseerd”, aldus Peter Walinga fractievoorzitter van GBTL.
henkbootsma.jpg
Ruimte voor fiets-wandelpad naar Bolsward. Foto Henk Bootsma


Reidmarroute uitgesteld

IJlst-  De realisatie van de Electric Only Reidmarroute wordt met een half jaar uitgesteld tot eind 2017. Dit blijkt uit een door de Provincie en Gemeente verspreide nieuwsbrief. Aanvankelijk was er het voornemen om dit voorjaar een start te maken met de aanleg, maar een hoofdtransportleiding van Vitens 'gooit roet in het water' van de Reidmarroute. Volgens de nieuwsbrief moet eerst de Vitens transportleiding omgelegd worden, waarna pas met de aanleg kan worden begonnen. In dezelfde nieuwsbrief wordt gemeld dat er na het oponthoud in 2018 kan worden genoten van de Reidmarroute. Peter Walinga van GemeenteBelangen Totaallokaal (GBTL) vindt dat de nieuwsbrief wel wat vragen oproept! Zoals: hoe kan het dat de gemeente plotseling werd geconfronteerd met de transportleiding van Vitens? Als immers iemand dat zou moeten weten is dat toch de gemeente? En wie draait er voor de kosten op voor de omlegging van de transportleiding? Vitens zal wel niet bereid zijn om de kosten voor de omlegging voor haar eigen rekening te nemen. De gemeente ziet volgens de nieuwsbrief nu mogelijkheden om door te gaan met de bouwtekeningen, Dat vindt GBTL vreemd, want die hadden toch al lang klaar moeten zijn? “Als wij alles bij elkaar optellen dan denken wij dat de Reidmarroute pas in het seizoen 2019 is gerealiseerd. Wij hebben inmiddels vragen hierover aan het college gesteld”, aldus Peter Walinga fractievoorzitter van GBTL.
   
25-04-2017
Borden Nationaal Landschap stapje dichterbij
Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân onderzoekt momenteel, samen met de Gemeente Fryskemarren, de Provincie en Mar&Klif de plaatsing van gebiedsborden langs de snelwegen. De gemeente heeft inmiddels de ANWB een offerte gevraagd voor de borden. Hierdoor is het mogelijk om de plaatsing verder te onderzoeken. Zo is het aantal borden van invloed op de kosten. Deze worden geraamd tussen de € 40.000 en € 60.000. Enkele vragen moeten nog worden beantwoord zoals: hoe wordt de financiering geregeld en wie neemt het initiatief om tot een gezamenlijke verzoek aan de ANWB te komen. De komende weken komt er meer duidelijkheid over de insteek van de betrokken partijen.
GemeenteBelangen Totaal Lokaal (GBTL) die de plaatsing heeft aangezwengeld bij het college van Súdwest-Fryslân vindt dat de geluiden positief zijn. “Wij hopen dat er nog voor de zomer duidelijkheid komt. Het is een goed plan waarvoor uiteraard de financiering gevonden zal moeten worden. Immers de opbrengsten en 'spin-off' zullen vele malen groter zijn dan de investering. In ieder geval moeten de borden vóór 1 januari 2018 i.v.m. de Culturele Hoofdstad zijn geplaatst”, aldus Peter Walinga van GBTL.

   
geen

20-04-2017

Komst van Lidl in Bolsward blijft gemoederen bezig houden
IJlst- In het Bolswarder Nieuwsblad van deze week geeft de gemeente uitleg over de mogelijke komst van de Lidl naar Bolsward.  Max van den Broek doet een duit in het zakje door haarfijn de vinger op een  zere plek te leggen. Want inderdaad ontbreken harde cijfers over de uitbreiding van het aantal verkeersbewegingen.  Op het eerste gezicht lijkt de plek ideaal voor de komst van de Lidl. Er liggen uiteraard, zoals bij elk plan, protesten. Die moeten wij op waarde schatten. Daarnaast is er natuurlijk het nog onbesproken feit dat de 'spoeling dunner' wordt in Bolsward. Maar concurrentieverhoudingen kunnen voor de gemeente geen 'issue' zijn. Lees hier het artikel van Max van den Broek
 
19-04-2017
Het bestuur van GBTL uitgebreid
IJlst – Het bestuur van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal (GBTL) is uitgebreid met John van de Velden uit Heeg. John is actief in dorpsbelangen Heeg en omgeving en wil zich daarnaast inzetten, door middel van GBTL, voor de Gemeente Súdwest-Fryslân. John welkom in het bestuur!

johnvandevelden.jpg

John van de Velden

02-03-2017
GBTL wil haast met gebiedsborden
SNEEK – GemeenteBelangen TotaalLokaal wil dat het College van Súdwest-Fryslân samen met buurgemeente De Fryske Marren haast maakt met de realisatie van de  ‘gebiedsaanduidingsborden”. Deze grote borden van 4 bij 3 meter hebben als doel om weggebruikers te wijzen op de aantrekkelijkheid van het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland. Inmiddels bestaat al 10 jaar de wens voor de realisatie hiervan, aldus GBTL.

De borden zijn landelijk een groot succes en kunnen onder voorwaarden door de ANWB worden geplaatst langs snelwegen. Belangrijke voorwaarde is dat een gebiedsbord uitsluitend mag worden geplaatst langs een rijksweg als deze door of langs een Nationaal Landschap loopt of daaraan grenst. En dat is hier het geval, langs de A7 bij het begin van de Afsluitdijk, de A7 tussen Bolsward en Sneek en in de buurt van Lemmer, aldus GBTL. Wat dat betreft moet het kunnen en gebeuren en het liefst voor 1 januari 2018, de  start van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Tegenwoordig varen wij bijna blind op navigatiesystemen in de auto. Daarbij kunnen de borden bijdragen aan het gevoel voor ‘locatie’ als men langs het Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland rijdt. De borden fungeren als een kapstok voor informatie over het landschap.

Wethouder Durk Durkz van de Gemeente Fryske Marren heeft dinsdag in IJlst op de jaarlijkse bijeenkomst Ambassadeurs Nationaal Landschap aangegeven samen met enkele ambassadeurs te kijken naar de mogelijkheden. ,,Dit is een mooi moment voor wethouder Maarten Offinga om ook aan te schuiven bij dit overleg”, aldus Peter Wallinga fractievoorzitter van GemeenteBelangen TotaalLokaal. 

geen

P E R S B E R I C H T
21-02-217
Diefstal langs de A7
IJlst-Langs de A7 tussen Sneek en Bolsward ter hoogte van Nijland staat een bord dat aan duidelijkheid niets te wensen over laat. In het recente verleden was er veel weerstand tegen instelling van een Ondernemersfonds in de gemeente Sudwest-Fryslân. Onder aanvoering van  de grootste oppositiepartij Gemeentebelangen Totaal Lokaal (GBTL) is er nog op het laatste moment een retributieregeling gekomen. Dit betekent dat ondernemers hun geld terug kunnen krijgen als hun ondernemersvereniging daar voor kiest. De ondernemer die dit bord heeft geplaatst, moet kennelijk tegen z’n zin mee betalen aan het fonds. De politieke partijGemeentebelangen Totaal Lokaal is nog de enige strohalm. Ze heeft beloofd het ondernemersfonds terug te willen draaien na de eerstvolgende verkiezingen in november. “Jammer dat de mensen niet in maart op GBTL kunnen stemmen. Maar er hoeft niet al te lang te worden gewacht, want in verband  met herindeling, zijn er al vervroegde gemeente raadsverkiezingen in november” aldus Peter Walinga fractievoorzitter van GBTL.

diefstal.jpg

I N G E  Z O N  D E N
03-01-2017 
 
Breng de democratie weer tot leven

Het is alweer zes jaar geleden dat  5 gemeenten werden samengevoegd tot de gemeente Súdwest-Fryslân. De inwoners zouden ‘voorop’ staan. Zo informeerde de gemeente de inwoners over van alles wat er in de woonomgeving speelde  en liet dit elke week weten met de publicatie van ‘Ta Jo Tsjinst’.  Deze  laatste strohalm, de publicatie van de Ta Jo Tsinst waarin de inwoners werden geïnformeerd in de regionale krant is inmiddels al weer enige tijd geleden verdwenen. Zelfs op de gemeentelijke website is ‘Ta Jo Tsjinst’ te vergeefs te zoeken. De gemeentelijke berichten  zijn verhuisd naar een verder gelegen  ‘digitaal oerwoud’.......meer: zie onze facebookpaginaP  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T

28-12-2016
Vertrouwen College SWF op het spel
IJlst-GBTL vindt dat het vertrouwen van het College op het spel staat na de onthullingen in de LC. Al eerder is het college van SWF raadsbreed in een motie op de vingers getikt over het onthouden van informatie aan de Raad.
Dat de collegepartijen nu hoog van de toren blazen vindt GBTL uitermate vreemd temeer daar de wethouders ook 'rondhangen' bij de fractievergadering van die partijen. Dus waarschijnlijk ook op de hoogte zijn van de 'moves' van het college. Van dualisme lijkt geen sprake!
Als het juist is wat de publicatie in de LC suggereert over 'stiekeme betaling' van een dikke 200.000 euro aan een ambtenaar, dan overweegt GBTL een 'motie van wantrouwen' tegen het college, maar eerst wil GBTL de antwoorden van het college afwachten.

  

P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T
30-10-2016
GBTL tegen verhoging Toeristenbelasting
IJlst-  GemeenteBelangen Totaallokaal (GBTL) is faliekant tegen een verhoging van de toeristenbelasting van € 1.00 naar € 1,25. Dit is een verhoging van 25% die de ondernemers in de verblijfsrecreatie 'door de strot krijgen gedrukt'. Dit staat in geen enkele verhouding tot de inflatiecorrectie van de afgelopen 3 jaar totaal 1.83%. De verhoging moet  een slordige € 400.000,- opbrengen in de gemeentelijke kas. Daarnaast worden veel van deze ondernemers ook nog eens getracteerd op een verhoging van de OZB.
Een onverteerbare zaak net nu de ondernemers in de verblijfsrecreatie na de crisis een beetje 'bij de wal opkruipen'. Eigenlijk ook een vreemde gang van zaken vooral na het in gang gezette z.g. 'toeristische huis' dat de gemeentelijke bemoeienis met het toerisme moest terugdringen.
'Kennelijk staat dit 'regiomarketing-huis'  op instorten want de ondernemers moeten de zaak waarschijnlijk stutten met de extra verhoging van de toeristenbelasting.
Wij prijzen ons uit de toeristische markt met een dergelijke verhoging. De boekingen worden momenteel in de sector al helemaal bepaald door 'de weerprofeten'. Slecht weer op komst betekent vaak geen boekingen. De voorgenomen belofte van het  college dat er verder de komende vijf jaar geen verdere verhogingen zullen plaatsvinden  vinden wij  'een doekje voor het bloeden'. Deze verhoging moet van de baan. Als het om het geld gaat dan vinden wij het beter om  te bezuinigen op de 17 miljoen kostende 'Centrale Huisvesting'  om maar een voorbeeld te noemen, aldus fractievoorzitter Peter Walinga.


P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T

11-10-2016
Grootse oppositiepartij vraagt versterking inwoners
IJlst- De grootste oppositiepartij GBTTL in Súdwest-Fryslán nodigt de inwoners uit, de partij te komen versterken en te vertegenwoordigen. Dit kan zowel in de raad en diverse commissievergaderingen als ook andere officiële bijeenkomsten. GBTTL is er voor alle inwoners. GBTTL mag daarom worden vertegenwoordigd in zowel de eerste als ook de tweede rijkstaal. Wij dragen beide talen, het Nederlands en het Fries, een warm hart toe! De partij, die is voortgekomen uit een samenvoeging van GemeenteBelangen en Totaal Lokaal ,wil bij de komende verkiezing één van de grootste partijen worden in Súdwest-Fryslân. "Dat is nodig omdat er veel dingen nog niet goed gaan in deze gemeente", aldus Peter Walinga.

Grutste opposysjepartij freget fersterking fan ynwenners
Drylts-De grutste opposysjepartij fan Súdwest-Fryslán, GBTTL noeget de ynwenners út om de partij te fersterkjen en te fertsjintwurdigjen. Dit kin sawol yn de ried en ferskate kommisjegearkomsten as ek yn oare offisjele gearkomsten. GBTTL is d’r foar alle ynwenners. GBTTL mei derom graach fertsjintwurdige wurde yn sawol de earste as de twadde Rykstaal. Wy drage beide talen it Nederlâns en it Frysk in warm hert ta! De partij, die is fuortkomme út in gearfoegjen fan GemeenteBelangen en Totaal Lokaal, wol by de kommende Gemeenteriedsferkiezings ien fan de grutste partijen wurde yn Súdwest-Fryslân.
“Dat is needich ek omreden dat er nog in protte dingen net goed gean yn dizze gemeente”. Sa fynt Peter Walinga (fraksjefoarsitter) 

04-10-2016
Cursus politiek in uw gemeente
Sneek – De gemeente Súdwest-Fryslân biedt inwoners de gelegenheid meer te weten te komen over de politiek in deze gemeente? Hiervoor is een cursus opgezet die samen met ProDemos ‘Huis voor de democratie en rechtsstaat’ uit Den Haag is opgezet. De cursus, die op 19 oktober a.s. start, bestaat uit vier bijeenkomsten en is gratis. Aan de cursus kunnen maximaal 15 inwoners deelnemen (GrootSneek).

cursuspolitiek.jpg

13-05-2016

Volledige teruggave retributie Ondernemerfonds
IJlst- Door een unaniem aangenomen motie van GemeenteBelangen Totaal Lokaal (GBTTL) krijgen de ondernemers volledige retributie als zij geen gebruik maken van het ondernemersfonds.
Eerder zijn bij de toezeggingen door het college geen voorbehouden of nuances gemaakt. Het leek erop dat het college de teruggave maximeerde tot 85%. Dit is anders dan de volledige retributie waar de raad aanvankelijk mee heeft ingestemd.
De volledige raad was het met de motie van GBTTL eens. De ondernemers krijgen nu dus volledig hun retributie. Aldus Peter Walinga Fractievoorzitter GBTTL
Klik hier voor de motie

P  E  R  S  B  E  R  I  C  H  T
11-03-2016
Fusie politieke partijen Súdwest-Fryslân
IJlst
- De politieke partijen GemeenteBelangen en Totaal Lokaal zijn overeengekomen te gaan fuseren. Hiermee ontstaat één grote lokale partij, die opkomt voor de belangen van de inwoners in Súdwest-Fryslân. Op dit moment hebben beide partijen samen vier zetels. Men streeft bij de verkiezingen in 2017 naar minimaal een verdubbeling van het aantal zetels.
GemeenteBelangen Súdwest Fryslân kwam tot stand uit voortzetting van GemeenteBelangen Wymbritseradiel, Gemeentebelangen Bolsward en diverse betrokken inwoners uit de fusiegemeenten Nijefurd, Wûnseradiel, Sneek, Bolsward en Wymbritseradiel. Totaal Lokaal is ontstaan uit de actiegroep Fan Ûnderen Op. De partij deed in 2010 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Na een aantal verkennende gesprekken is geconcludeerd dat samen beter is dan alleen. Vervolgens heeft een commissie na veel plussen en minnen het afrondende fusiedocument gemaakt. De fusie is onder voorbehoud van goedkeuring door de leden. In het fusiedocument is bepaald dat GemeenteBelangen de voorzitter levert van het nieuwe bestuur, de fractiesecretaris van Lokaal Totaal komt en Peter Walinga de nieuwe fractievoorzitter wordt. In de komende maanden wordt de organisatie verder uitgewerkt. 

omropfryslan.jpg Klik op hier voor het interview met Peter Walinga op Omrop Fryslân

Ondertekening.jpg
Peter Walinga (rechts) en Klaas Jan Semplonius tekenen het fusie-document. Foto Henk Bootsma

28-01-2016
Positieve reactie's van inwoners op artikel 'Verkapt Beleid'
IJlst-
 Er komen veel positieve reactie's binnen van inwoners op het ingezonden artikel  'Verkapt Beleid' door Bertus Walsma van GemeenteBelangen. Het ingezonden artikel verscheen in verschillende kranten n.a.v. de ingediende motie door Walsma.  In de motie werd in de raad het huidige kapbeleid aan 'de kaak gesteld'. De zittende partijen stemden tegen de motie. Eén raadslid maakte het wel erg bont door te stellen dat bomen letterlijk de wind uit de zeilen zouden nemen van passerende zeilboten. De motie heeft het niet gehaald. Daarom blijven het landschap en de betrokken inwoners en hun vertegenwoordigers zuchten onder het huidige beleid. 'Wij blijven de vinger aan de pols houden en maken hier desnoods een verkiezingsitem van' aldus Bertus Walsma van GemeenteBelangen.  Lees hier het ingezonden artikel van Bertus Walsma
 
17-01-2016
In Memoriam

Anne Haringa

Na een langdurige ziekte is ons oudlid van de voormalige politieke partij GemeenteBelangen Wymbritseradiel (thans SudwestFryslân) Anne Haringa in verpleeghuis ‘De Ielannen' te Sneek overleden.
Anne kwam in 2002 als raadslid in de toen grootste fractie van de gemeente Wymbritseradiel. Na een raadsperiode van vier jaar werd Anne voorzitter van het partijbestuur. Een functie die hij heeft bekleed tot zijn ziekte dit onmogelijk maakte.
Anne was altijd een zeer gedreven en betrokken partijlid. Hij is 65 jaar geworden. 


13-12-2015
Motie komt tegemoet aan bezwaren Ondernemersfonds
IJlst-van 17 december wordt mogelijk een motie voorgelegd die tegemoet komt aan een groot deel van de bezwaren tegen het Ondernemersfonds. Door het dictum in meerderheid  te steunen blijft er genoeg ruimte voor tegenstanders op teruggave van contributie.

06-12-2015

GemeenteBelangen vragen gesteld aan College over verkoop grond Laad en Zaad
IJlst- De grond is aanvankelijk aangeschaft voor woningbouw door de gemeente Bolsward. De raad heeft van Bolsward heeft later dit besluit teruggedraaid en wilde hier na actie uit Bolsward het Lytse Marrenplan realiseren. Een plan dat voorzien in verschillende recreatieve invullingen zoals voor wandelen , buitenzwemgelegenheid en (vroeg) schaatsgebied in de winter:  Deze visie is later opgenomen in de visie 'Waterfront Bolsward'. De volgende vragen zijn door GemeenteBelangen aan het College gesteld:

 Het college wordt verzocht de volgende vragen  te beantwoorden;

1.    Is de grond reeds verkocht?

2.    Is er communicatie geweest met de toenmalige 3 initiatiefnemers

3.    Kan de verkoop/acte passeren worden uitgesteld tot 17 december zodat de Raad haar oordeel hierover kan geven.

12-11-2015
Beschouwingen van GemeenteBelangen op de Programmabegroting 2015
In de ons voorgespiegelde voorzichtig herstellende economie moeten we waken voor een te
optimistische houding en ons richten op de zaken die we daadwerkelijk kunnen realiseren.
De tekorten in de zorg, het aantal werkelozen, de tegenvallende resultaten in de
grondexploitatie en het onderhoud van kapitaalgoederen blijven punten van aandacht waar
snel en zorgvuldig oplossingen voor nodig zijn........ Lees de beschouwingen (pdf)

 

16-10-2015
GemeenteBelangen stemt tegen het 'waanidee' Centrale Huisvesting
GemeenteBelangen Swf heeft tegen het collegevoorstel gestemd om de ambtelijke en bestuurlijkke organisatie alleen in Sneek te huisvesten. GemeenteBelangen heeft scherpe kritiek geuit op het raadsvoorstel. GemeenteBelangen stelt:
  1. Met de keuze voor 'Sneek Plus' wordt een prachtig locatie in IJlst  zonder omzien van de hand gedaan. We ontkomen daarbij niet aan de indruk dat de begrotingen van beide plannen toegeschreven zijn ten gunste van 'Sneek Plus'. Een eenvoudig boekhouder kan zo door de begroting heen-prikken.  Doordat invulling ontreekt (PM-posten) is veel binnen de begroting van Sneek Plus nog ongewis.
  2. Voor het drama van de parkeerproblematiek bij vergaderingen in Sneek schijnt college blind te zijn.
  3. Waar blijft het draagvlak vanuit 'de Mienskip'? Bij keuze 'Sneek Plus' wordt zonder inhoudelijk antwoord van het college  voorbijgegaan aan inbreng burgers actiegroepen en insprekers. Op een salamie-achtige manier wordt 'de Mienskip'  zand in de ogen gestrooid.
  4. Gelet op onze penibele financiële situatie is de uitgave van 16 miljoen euro onverantwoord en ongepast. Daarmee ook een verkeerde besteding van gemeenschapsgelden
  5. Er zijn de afgelopen periode in Sneek al veel lijken uit de kast gehaald.  De raad heeft er nu weer één ingestopt GemeenteBelangen deed niet mee! 
13-10-2015
GB kritisch t.o.v. ongebreidelde opvang vluchtelingen
GemeenteBelangen SWF wil kritisch kunnen blijven t.a.v.  de opvang van vluchtelingen in de gemeente. GemeenteBelangen wil bij de opvang uitgaan van van de landelijke spreiding van vluchtelingen over heel Nederland. We moeten zeker niet onnadenkend 'de deuren helemaal openzetten' maar ons blijven richten op landelijk beleid. Daarnaast willen wij alleen opvang in de grote kernen. Het gaat immers niet om 'aanwezige ruimte' maar om 'aanwezige voorzieningen' .De eerdere opmerking van Hayo Apotheker 'jammer' over de standpunten van GemeenteBelangen vinden wij dan ook misplaatst! Tegen  emoties kunnen wij ons niet verdedigen.

24-04-2015
Uitslag enquête:
Geen draagvlak voor Ondernemersfonds SWF

GemeenteBelangen kreeg ruim honderd reacties op de enquête m.b.t. het Ondernemersfonds (OF)Súdwest Fryslân. Het overgrote deel van de reacties (70%) was afkomstig van het MKB en 10% van grotere bedrijven. Een ruime meerderheid van 54% vindt het OF een slechte zaak en 59% vindt het een slechte zaak, dat voor het OF de OZB verhoogd gaat worden. Slechts 28% verklaart een voorstander te zijn van het OF en het overige deel van de respondenten heeft een voorbehoud of geen mening.

Naast de getalsmatige benadering kwam eveneens een groot aantal inhoudelijke reacties binnen. Bijna de helft van de ondernemers vreest, dat met de komst van het Ondernemersfonds opnieuw taken van de gemeente doorgeschoven worden naar de ondernemers. Daarnaast vindt een groot aantal ondernemers, dat een nieuw ondernemersfonds niets toevoegt. Volgens hen hebben een aantal bedrijventerreinen en stads- c.q. dorps-kernen hun zaakjes al keurig op orde!

Ook vinden ondernemers, dat er nog te veel losse eindjes aan de opzet en structuur van het plan kleven en is het nog voor velen onduidelijk hoe alles nu precies gaat lopen. Ze zien liever een meer lokale en kleinschalige aanpak, waarbij het duidelijk wordt wie nu waarvoor gaat betalen. Met andere woorden: het verband tussen de kosten en de baten ontbreekt in hun ogen. Vooral bedrijven met veel onroerend goed en bedrijven in het buitengebied vrezen, dat zij veel geld moeten opbrengen en er weinig voor terug zullen zien.

Blijft tenslotte de vraag of er dan helemaal geen voordelen worden gezien, zeker op het gebied van de z.g. “free-riders”, zien ondernemers wel voordelen. Vaak profiteren deze “free riders” nu mee van de activiteiten van ondernemers- of winkeliersverenigingen, zonder dat ze lid zijn van deze verenigingen en dus niet meebetalen aan de activiteiten.  Hoewel door het gezamenlijk aanpakken van zaken en activiteiten volgens ondernemers meer tot stand kan komen, vrezen zij, dat door de omvang en diversiteit van het OF Súdwest Fryslân er weinig terecht zal komen van een heldere gezamenlijke aanpak.

Nu blijkt dat er te weinig draagvlak is voor het Ondernemersfonds beraadt GemeenteBelangen zich op haar standpunt.
 Ga voor meer informatie naar onze facebook-pagina.

07-04
-2015
Gemeentebelangen houdt enquête onder ondernemers over Ondernemersfonds SWF

Het gemeentebestuur van SWF onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheden om tot een
Ondernemersfonds in de gemeente Súdwest Fryslân te komen. Kenmerk van een
dergelijk fonds is dat via een opslag op de zakelijke OZB allerlei activiteiten worden
gefinancierd. Hoewel deze fondsen met redelijk succes in o.a. Leiden en Leeuwarden zijn
ingevoerd, plaatst Gemeentebelangen kanttekeningen bij de aanpak binnen onze
gemeente. Dit mede naar aanleiding van een recent naar alle fracties gestuurde brief van
een bezorgde ondernemer.
“De uitgestrektheid van onze gemeente en de grote diversiteit aan bedrijvigheid en
ondernemersverenigingen maken het lastig om tot een goede verdeling van de gelden uit
het fonds te komen” aldus fractievoorzitter Peter Walinga. Het principe, dat de
opbrengsten uit een bepaald gebied in de gemeente ook ten goede moeten komen aan
dat gebied, komt daarmee in gevaar. Grote bedrijven met een hoge WOZ waarde zullen in
geld uitgedrukt ook veel moeten betalen en voor hen is het niet direct duidelijk of zij ook
baat van hun bijdrage zullen hebben.
“Ons grootste bezwaar is echter, dat het initiatief vanuit het gemeentebestuur en niet
vanuit de ondernemersverenigingen is gekomen en overduidelijk een budgettaire
achtergrond heeft” aldus GemeenteBelangen. Verder is Gemeentebelangen van mening,
dat een ondernemersfonds slechts zin heeft, als ook het overgrote deel van de
ondernemers in de gemeente dat wil en er voldoende duidelijkheid bij hen bestaat over de
kosten en de baten.
Daarnaast zullen er goede afspraken over de toekomst moeten worden gemaakt, zodat
ondernemers niet – net als in de toeristische sector en de VVV’s is gebeurd – naar het
ondernemersfonds worden verwezen, omdat de gemeente zich uit de financiering van
ondernemersactiviteiten terugtrekt.
Om haar positie in de Raad te bepalen heeft GemeenteBelangen een enquête on-line
gezet, waar ondernemers kun mening kenbaar kunnen maken. Ga naar de  enquête.26-03
-2015
Gemeente SWF ontneemt ouderen informatie
GemeenteBelangen is verontrust over de gemeentelijke informatievoorziening aan ouderen. Door alleen internet te gaan gebruiken voor de gemeentelijke informatierubriek 'Ta Jo Tsjinst' wordt de meerderheid van de ouderen niet bereikt. Onafhankelijk onderzoek door GemeenteBelangen wijst uit dat de papieren media een bereik hebben van bijna 60%. bij mensen ouder dan  vijftige jaar. Het percentage loopt verder op met de toename van de leeftijd. Wij zien duidelijk de tendens: 'hoe ouder de inwoners des te beter de traditionele papieren media' aldus fractievoorzitter Peter Walinga. “Als de gemeente de gedrukte media niet meer gebruikt, dan missen we de oudere inwoners! Opmerkelijk is dat de huidige 'Ta Jo Tsjinst' in twee papieren kranten op dit moment een bereik heeft van bijna 50%!. Daarnaast gaat bij overschakeling naar internet de gemeente van het 'aanbieden van informatie' naar 'zoek het zelf maar op'. Dat past mooi in de theoretische filosofie van een participatie maatschappij, maar zal in de praktijk niet werken. Waarom zouden inwoners zoeken naar informatie als niet wordt verteld dat er iets is te lezen valt dat interessant voor ze is? GemeenteBelangen is dan ook geen voorstander van het afschaffen van de traditionele media. Een goede informatievoorziening aan alle burgers is een maatschappelijke plicht van onze gemeente. Daar zullen we ons sterk voor maken.

24-03-2015
Motie behoud politiebureau Koudum
De fracties van Gemeentebelangen,  GroenLinks en de VVD willen het politiebureau in Koudum behouden. Uit veiligheidsoverwegingen willen de fracties dat de gewenste aanrijtijden van 12 minuten worden gehaald. Volgens de fracties is dit nu al een probleem en zal alleen maar verergeren bij sluiting. Vooral in het drukke zomerseizoen zal dit extra worden gevoeld doordat er minder politie beschikbaar is en er meer rekening moet worden gehouden  met verkeersbelemmeringen zoals openstaande bruggen. Wij verwachten dat de aanrijtijden alleen maar zullen oplopen bij minder steunpunten. Wij willen door middel van een motie donderdag a.s.de gemeente oproepen niet in te stemmen met het voornemen het politiebureau in Koudum te sluiten. 


Uitkomst enquête:
Bevolking wil harde garanties van de gemeente SWF!
Meer dan 90% van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga wil van de gemeente harde garanties m.b.t. een mogelijke gaswinning. Dat is de uitkomst van de enquête die GemeenteBelangen heeft gehouden.
Grote bedenkingen heeft GemeenteBelangen tegen gaswinning door het Canadese bedrijf Vermillion bij Oppenhuizen/Uitwellingerga. De gaswinning kan naar alle waarschijnlijkheid niet tegengehouden worden. Den Haag beslist, maar GemeenteBelangen wil dat er goede “nul opnames” komen. Dat is zowel voor burger, gemeente als Waterschap een belangrijke zaak. Eventuele schade beperkt zich immers niet alleen tot huizen. Verder moet er een heldere klachtenregeling komen en eventueel garanties m.b.t. vergoeding van schade. Een groot aantal woningen in Top en Twel is gebouwd op een op ca 3 meter diepte gelegen dunne zandplaat. De bebouwing is hier in kritisch evenwicht. De gaswinning brengt een behoorlijk aantal risico's met zich mee.
De uitkomst van de enquête sterkt GemeenteBelangen in haar conclusie: niet aan gaswinning beginnen!
Lees de voorlopige uitslag op facebook


05-03-2015

Enquête Gaswinning Oppenhuizen
Het Canadese bedrijf Vermillion heeft plannen om gas te gaan winnen bij Oppenhuizen. Gemeente Belangen wil graag van de inwoners van SWF weten, hoe zij tegenover gaswinning in SWF staan. U kunt hier anoniem uw mening geven.
Ga naar de Enquête
05-03-2015
Gaswinning Oppenhuizen 
IJlst -
GemeenteBelangen heeft bedenkingen tegen gaswinning door het Canadese bedrijf Vermillion bij Oppenhuizen / Uitwellingerga. Deze gaswinning kunnen wij naar alle waarschijnlijkheid niet tegen houden want den Haag beslist. We moeten wel voor zorgen dat er goede “nul opnames” komen. Dat is zowel voor burger, gemeente en waterschap een belangrijke zaak, want schade beperkt zich niet alleen tot huizen. Verder moet er een heldere klachtenregeling komen en eventueel garanties m.b.t. vergoeding van schade.
Wij vinden het vreemd dat de NAM bij een kleinere gaswinning tot een veel grotere bodemdaling van 9 – 10 cm komt en Vermillion maar tot 1 – 2 cm. Gezien de ervaringen in het Groningse blijkt wel, dat we weinig vertrouwen moeten hebben in allerlei fraaie uitlatingen.
Een groot aantal woningen in Top en Twel is gebouwd op een op ca 3 meter diepte gelegen dunne zandplaat. De bebouwing  is hier in een kritisch evenwicht. Daarom worden bedrijfsgebouwen op de tweede zandlaag van ca. 12 meter diepte gebouwd. De gasboring neemt zeker een aantal risico's met zich mee. Als er dan nog wordt beseft dat de “bel” in Oppenhuizen slechts goed is voor 4 –5 dagen Nederlands gebruik. Dan is de conclusie al snel gemaakt: niet aan beginnen!
In ieder geval moeten er dus goede garanties komen en zullen er van alle huizen goede foto opnames (nul opnames) gemaakt moeten worden, om gezeur bij schade te voorkomen. Laten we lering trekken uit het recente rapport van de Raad van de Veiligheid!
Geef uw mening in de enquête hierboven!

Reactie van inwoonster Súdwest Fryslân
Dit is niet juist. In 2010 is door het ministerie van Economische Zaken (Den Haag ??) vergunning verleend. De gemeente had bezwaar kunnen indienen, maar heeft dat niet gedaan. In 2014 is de vergunning verlengd. Had de gemeente weer geen bezwaar gemaakt. En nu legt de gemeente haar verantwoordelijkheid (die ze verzaakt heeft) bij de Rijksoverheid. Ik steun wel uw enquête!  
Beschouwingen GemeenteBelangen: zorgelijke gemeentelijke financiële situatie!
Ondanks vele besparingsrondes  blijft de financiële positie van de gemeente zorgelijk. De woonprojecten: Houkemar, Harinxmaland, Waterstad lopen ver achter bij de verwachtingen. Daarom wil GB hier een investeringstop.
Wij zien verder donkere luchten voor de zwembaden in Workum en Bolsward dat wordt  beladen met een  belachelijk wurgcontract met Zwembad Sneek.
Wij blijven herhalen dat een centralisatie van het gemeentehuis naar de gemeentetuin ongepast is.
Verder spreken wij onze zorg uit over de toezeggingen over het z.g. toeristisch huis. In hoeverre worden gedane toezeggingen nog nagekomen? Het huis rammelt wat ons betreft aan alle kanten. Onze zorgen spreken wij ook uit  over de drie decentralisatie na 1 januari 2015.' Lees hier onze beschouwing 2013 
 
GemeenteBelangen tegen bouwplannen gemeentetuin
IJlst -
Bij de presentatie van de bouwplannen voor een nieuw centraal gemeentehuis in de gemeentetuin van Sneek, zijn bij GemeenteBelangen 'de veters uit de schoenen gesprongen'. Zij vindt dat plan onbespreekbaar. De gemeentetuin is van, en voor, inwoners en moet voor tal van activiteiten, waaronder bijvoorbeeld Sneekweekactiviteiten, beschikbaar blijven. De plannen zouden onze gemeente nagenoeg “niets kosten” maar daar twijfelen wij sterk aan. Nog afgezien van de problemen met de randvoorwaarden, zoals die van het parkeren rondom het gemeentehuis, blijft het volgens ons 'gepruts op de vierkante centimeter'.

Sinds de verkiezingen zijn wij nog geen Sneker tegengekomen die bouwen in de gemeentetuin omarmd. Het is een plan dat ook niet past in de huidige crisis waarin veel inwoners 'hun broek moeten ophouden'. En dan daarbij opgeteld de recente financiële debâcles die iedereen nog vers in het geheugen heeft, dan geven wij het geld liever uit aan achterstallig (groen-)onderhoud of aan het behoud van zwembaden, om maar een zijstraat te noemen. Een pas op de plaats zou ons college niet misstaan. Dit plan kan wat ons betreft worden 'geprullemandeerd', aldus Peter Walinga van GemeenteBelangenGemeenteBelangen wil betere Marketing Organisatie
IJlst -
GemeenteBelangen wil dat er snel een nieuwe organisatie voor regiomarketing komt. Van de provincie moeten De Friese Meren en Sudwest-Fryslân samen één marketing-organisatie vormen. Maar door verschillen van inzicht komt dit maar  niet van de grond. Hierdoor kan er niet worden voldaan aan eisen van de provincie om aanmerking te komen voor subsidie. De huidige organisaties zoals de VVV's en TIPS staat het water aan de lippen. Het is dan ook de vraag of deze er in de huidige opzet er volgend jaar nog zullen zijn.. 'De oude schoenen zijn dan al weggegooid voordat er nieuwe zijn aangeschaft'. Dit mag niet gebeuren! VVV Zuidwest-Friesland   heeft in een reddingspoging samen met ondernemers en diverse  instanties een visiedocument opgesteld hoe het wél zou kunnen. Dit document wordt inmiddels breed gedragen door ondernemers, maar ook door Loek Hogenhout van Marketing Friesland en de Recron en  maar ook binnen beide Gemeenten is er draagvlak.  Wij zouden willen zien dat het college dit document gaat gebruiken om te komen tot één regiomarketing. Wij willen donderdag  door middel van een motie alle partijen oproepen om actie te ondernemen. We hebben nu iedereen nodig voor de ontwikkeling van ons toerisme.

Lees hier het rapport Regiomarketing (pdf)

 Stukken GemeenteBelangen


disclaimer | update: 22-04-2016